INFORMATION CLAUSE

consent of the data subject

Based on Article. 13 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws of the EU. L. 2016, No. 119, p. 1) hereinafter referred to as “GDPR”, I inform you that:

 1. The administrator of personal data is PUH Leszek Sierański, ul. Żukówka 19a, 05-870 Żukówka,

e-mail: kontakt@purequeen.pl – hereinafter referred to as the “Administrator” or “PUREQUEEN”

 1. The administrator has appointed a Data Protection Officer, whom you can contact at the following e-mail address: kontakt@purequeen.pl or in writing, by sending correspondence to the address provided in paragraph 1, be in person at the Administrator’s office.
 2. Your personal data will be processed in order to establish and maintain contact with you, provide advice and consultation, provide commercial information, other promotional, advertising and marketing materials, and offer PUREQUEEN products and services.
 3. The processing of your personal data will take place on the basis of art. 6 sec. 1 lit. a) GDPR – consent of the data subject.
 4. Your personal data may be transferred to other entities, e.g. providing IT, accounting, courier or other similar services to PUREQUEEN, to the extent necessary for the proper implementation of the purpose of data processing, indicated in paragraph 3, as well as entities authorized under the law.
 5. The administrator does not intend to transfer your personal data to a third country or international organizations.
 6. Your personal data will be processed for a period justified by the purpose indicated in paragraph 3, but no longer than until the consent for their processing is withdrawn.
 7. W związku z przetwarzaniem przez PUREQUEEN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 8. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie jednak brak możliwości ze strony PUREQUEEN nawiązania i utrzymania z Panią/Panem kontaktu, udzielania porad i konsultacji, przekazywania informacji handlowych, materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych oraz oferowania produktów i usług PUREQUEEN.
 11. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

umowa cywilnoprawna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest PUH Leszek Sierański, ul. Żukówka 19a, 05-870 Żukówka, e-mail: kontakt@purequeen.pl – zwany dalej „Administratorem” lub „PUREQUEEN”
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: kontakt@purequeen.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres podany w ust. 1, bądź osobiście w siedzibie Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia oraz wykonania umowy cywilnoprawnej, określonej przepisami prawa cywilnego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 zez m.), której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 4. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, również wtedy gdy ich przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, w szczególności dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – a tym samym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – zgodnie z prawem.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, świadcząc np. usługi IT, księgowe, kurierskie lub inne podobne, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator nie zamierza przekazać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Okresy, przez które Administrator będzie Pani/Pana dane osobowe przechowywał, ustalane są w oparciu o przepisy prawa, między innymi: prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, przepisów archiwalnych.
 8. W związku z przetwarzaniem przez PUREQUEEN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek konieczny do zawarcia umowy cywilnoprawnej. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa, przez SYLVECO, zawarcia umowy.
 11. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób ubiegających się o zatrudnienie w PUH Leszek Sierański

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PUH Leszek Sierański, ul. Żukówka 19A, 05-870 Żukówka e-mail: kontakt@purequeen.pl – zwany dalej „Administratorem” lub „PUREQUEEN”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: kontakt@purequeen.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres podany w ust. 1, bądź osobiście w siedzibie Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie w PUREQUEEN, będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia tej sprawy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), zwanej dalej „kodeksem pracy”.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie w PUREQUEEN, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 221 § 1 i 3 kodeksu pracy, a tym samym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – zgodne z prawem.
 5. Przetwarzanie, przez PUREQUEEN, Pani/Pana danych osobowych jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie, innych niż wskazane w art. 221 § 1 i 3 kodeksu pracy, będzie odbywać się na zasadach i w zakresie wskazanych w art. 221a oraz art. 221b kodeksu pracy, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie takich danych, a dotyczyć będzie danych osobowych udostępnianych przez Panią/Pana z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora, a tym samym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgodnie z prawem.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, np. świadczącym usługi IT, księgowe lub inne podobne, w zakresie niezbędnym do rozpatrzenie sprawy zatrudnienia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia przez Administratora sprawy zatrudnienia, ale nie dłużej niż jeden rok, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na dłuższy okres przetwarzania w celu ewentualnego przyszłego zatrudnienia przez PUREQUEEN.
 9. W związku z przetwarzaniem przez PUREQUEEN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 10. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana sprawy i ewentualnego zatrudnienia w PUREQUEEN. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 13. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla pracowników

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w ramach zatrudnienia jest PUH Leszek Sierański, ul. Żukówka 19A, 05-870 Żukówka, e-mail: kontakt@purequeen.pl – zwany dalej „Administratorem” lub „PUREQUEEN”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: kontakt@purequeen.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres podany w ust. 1, bądź osobiście w siedzibie Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe jako osoby zatrudnionej w PUREQUEEN, będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), zwanej dalej „kodeksem pracy” oraz innych przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jako osoby zatrudnionej w PUREQUEEN, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 221 § 1 i 3 kodeksu pracy, a tym samym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – zgodne z prawem.
 5. Przetwarzanie, przez PUREQUEEN, Pani/Pana danych osobowych jako osoby zatrudnionej w PUREQUEEN, innych niż wskazane w art. 221 § 1 i 3 kodeksu pracy, będzie odbywać się na zasadach i w zakresie wskazanych w art. 221a oraz art. 221b kodeksu pracy, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie takich danych, a dotyczyć będzie danych osobowych udostępnianych przez Panią/Pana z własnej inicjatywy lub na wniosek Administratora, a tym samym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgodnie z prawem.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, np. świadczącym dla PUREQUEEN usługi IT, księgowe lub inne podobne, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 9. W związku z przetwarzaniem przez PUREQUEEN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 10. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy jest obowiązkowe.  Konsekwencją niepodania danych może być wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest dobrowolne i brak zgody lub jej wycofanie nie powoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla pracownika.
 13. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.